การจัดฟันโดยใช้เครื่องมือนอกปาก

ในบางครั้ง การจัดฟันต้องอาศัยเครื่องมือนอกปาก เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพิ่มหลักยึดในการดึงฟัน เช่น  การใช้ Head gear เพื่อเพิ่มหลักยึดใน

    การดึงฟันบน

2. กระตุ้นหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกร

   ( Growth Modification)  เช่น  การใช้ Head gear เพื่อยับยั้งการเจริญ

   เติบโตของกระดูกขากรรไกรบน   การใช้ Protraction Face mask เพื่อ

    ยับยั้งการเจริญเติบโดของกระดูกขากรรไกรล่าง

           อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนอกปากนี้มีข้อจำกัดค่อนข้างมาก

เช่น ช่วงอายุที่ใช้ต้องเหมาะสมกับการเจริญเติบโต

ต้องอาศัยความร่วมมือของคนไข้อย่างมาก  และต้องใช้อย่างระมัดระวัง


  • การจัดฟัน คือ การทำให้ฟันเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ กำหนด โดยอาศัยแรงจากเครื่องมือจัดฟันซึ่งอาจเป็นเครื่องมือชนิดถอดได้หรือชนิดติดแน่น เครื่องมือจะสัมผัสกับผิวฟันด้านนอกหรือด้านใน เพ...

  • โดยทั่วไปแล้ว มักจัดฟันในช่วงที่มีฟันแท้ขึ้นครบ คือ อายุประมาณ 12-15 ปี อย่างไรก็ตาม การให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน นั้นมีหลายช่วงอายุ ซึ่งต้องพิจารณาตามความผิดปกติและพัฒนาการ ...

  • ปัจจุบันเมื่อเข้ารับการรักษาทันตกรรมจัดฟัน ผู้เข้ารับการรักษามักคาดหวัง กับรูปร่างของใบหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น เช่น อยากให้หน้าเรียว แต่ การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันนั้น ...

  • การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด การวางแผนทางทันตกรรมจัดฟัน ในกรณีที่มีความผิดปกติ เฉพาะส่วน ของการเรียงตัวของฟัน เช่น ฟันห่าง ฟันยื่น ฟันหาย สามารถแก้ไขด้วย การจัดฟัน เพียงอย่างเดียว แต่...
Visitors: 113,724