รูปหน้ากับการจัดฟัน

ปัจจุบันเมื่อเข้ารับการรักษาทันตกรรมจัดฟัน ผู้เข้ารับการรักษามักคาดหวัง

กับรูปร่างของใบหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น เช่น อยากให้หน้าเรียว แต่

การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันนั้น ทันตแพทย์จัดฟันจะตั้งต้น

วางแผนโดยพิจารณาจากลักษณะการเรียงตัวของฟันบน/ล่าง   การสบฟัน

โครงสร้างกะโหลกศีรษะและใบหน้า ลักษณะกระดูก  กล้ามเนื้อ เป็นต้น

โดยมุ่งหมายให้ มีการเรียงตัวของฟันและการสบฟันดีขึ้น และจะมีการปรับ

ตัวของลักษณะใบหน้าที่ดีขึ้นตามมา ดังนั้นผลของการรักษาที่ได้

จะแตกต่างกันในแต่ละคน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 


รูปหน้ากับการจัดฟัน


1. การเจริญเติบโตของใบหน้าและขากรรไกร ซึ่งเติบโตมากในช่วงวัยรุ่น และโตเต็มที่เมื่ออายุประมาณ 14-16 ปีในผู้หญิง และ

ประมาณ 18 ปีในผู้ชาย ขนาดของขากรรไกรถูกกำหนดโดยพันธุกรรมเป็นส่วนใหญ่ การจัดฟันด้วยเครื่องมือมีผลต่อ

การเจริญเติบโตของขากรรไกรในช่วงที่ยังโต ไม่เต็มที่ จะสามารถยับยั้งหรือกระตุ้นการเจริญของขากรรไกรบนได้เล็กน้อย หลังจากช่วง

วัยรุ่นไปแล้ว ใบหน้าและขากรรไกรไม่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่บริเวณจมูกและคางจะยังยื่นขึ้นได้เล็กน้อยเมื่ออายุมากขึ้น


2. การเคลื่อนฟัน เนื่องจากฟันหน้าเป็นส่วนพยุงริมฝีปากไว้ ดังนั้น การเคลื่อนฟันหน้าไปด้านหน้าหลังจะมีผลต่อรูปปากได้ เช่น

การถอนฟันและดึงฟันหน้าไปข้างหลังจะมีผลทำให้ริมฝีปากยุบลง


3. การผ่าตัดขากรรไกร สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างของขากรรไกรได้อย่างเด่นชัด

ในกรณีที่มีความผิดปกติของโครงสร้างขากรรไกรเช่น กระดูกขากรรไกรล่างยื่น อาจไม่สามารถแก้ไขด้วยการจัดฟันเพียงอย่างเดียว

 

อย่างไรก็ตาม การจัดฟันเมื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียงตัวของฟัน  เช่น ลดฟันยื่น ลดฟันสบลึก  แก้ไขฟันห่าง

แก้ไขฟันซ้อนเก ก้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของใบหน้าส่วนล่าง จึงมักพบว่าหลังจากจัดฟันรูปร่างของใบหน้าจะเปลี่ยนแปลงไป

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ฟันยื่นเมื่อจัดฟันดันเข้าไป


  • การจัดฟัน คือ การทำให้ฟันเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ กำหนด โดยอาศัยแรงจากเครื่องมือจัดฟันซึ่งอาจเป็นเครื่องมือชนิดถอดได้หรือชนิดติดแน่น เครื่องมือจะสัมผัสกับผิวฟันด้านนอกหรือด้านใน เพ...

  • โดยทั่วไปแล้ว มักจัดฟันในช่วงที่มีฟันแท้ขึ้นครบ คือ อายุประมาณ 12-15 ปี อย่างไรก็ตาม การให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน นั้นมีหลายช่วงอายุ ซึ่งต้องพิจารณาตามความผิดปกติและพัฒนาการ ...

  • การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด การวางแผนทางทันตกรรมจัดฟัน ในกรณีที่มีความผิดปกติ เฉพาะส่วน ของการเรียงตัวของฟัน เช่น ฟันห่าง ฟันยื่น ฟันหาย สามารถแก้ไขด้วย การจัดฟัน เพียงอย่างเดียว แต่...

  • ในบางครั้ง การจัดฟันต้องอาศัยเครื่องมือนอกปาก เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพิ่มหลักยึดในการดึงฟัน เช่น การใช้ Head gear เพื่อเพิ่มหลักยึดใน การดึงฟันบน 2. กระตุ้นหรือยับยั้งการเจริญ...
Visitors: 113,724