การรักษาของทันตแพทย์จัดฟัน

การรักษาของทันตแพทย์จัดฟัน

การวางแผนการรักษาของทันตแพทย์แต่ละท่านในผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีราย

ละเอียดแตกต่างกันแต่โดยทั่วไปจะคล้ายกันและมีขั้นตอนดังนี้

1. ก่อนการจัดฟันจะบันทึกข้อมูลจากผู้ป่วย ได้แก่ การซักประวัติ ตรวจทาง

    คลินิก ได้แก่  การตรวจการสบฟัน กระดูกรองรับรากฟัน และ

    ลักษณะโครงสร้างใบหน้า  ลักษณะกล้ามเนื้อการมีนิสัยที่ทำให้เกิด

    การสบฟันผิดปกติ    ถ่ายรูปฟันและใบหน้า

2. พิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลองฟันก่อนการรักษา ซึ่งสามารถใช้วางแผนการ

    รักษา  ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยและใช้อ้างอิง ระหว่่างการรักษา

3. เอ็กซเรย์กะโหลกศีรษะและใบหน้า 

4.การวิเคราะห์ข้อมูล ทันตแพทย์จะนำข้อมูลข้างต้นมาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการรักษาให้สอดคล้องกับปัญหา

   และความต้องการของผู้ป่วย

5. แจ้งและอธิบายแผนการรักษา และทางเลือกในการรักษา (ถ้ามี) เนื่องจากการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ 

    แผนการรักษาจึงเป็นเฉพาะบุคคล  ทันตแพทย์จะแจ้งให้ทราบถึงเทคนิคที่ใช้ในการจัดฟัน  ประเมินเวลาการรักษาและคงสภาพฟัน

    ภายหลังการรักษา  แจ้งค่าใช้จ่ายที่แน่นอนตลอดการรักษา

6. การเตรียมช่องปากก่อนการจัดฟัน ได้แก่ การอุดฟัน ขูดหินน้ำลาย ารถอนฟัน เป็นต้น

7.ทันตแพทย์จะนัดติดเครื่องมือจัดฟัน อาจจะแบ่งเป็น ติดยางแยกฟัน 1 อาทิตย์ แล้วติดเครื่องมือบน

    อาทิตย์ต่อมาค่อยติดเครื่องมือล่าง เนื่องจาการติดเครื่องมือจัดฟันในช่วงแรกอาจมีความรู้สึกไม่สบาย ปวดฟัน ฟันโยก

    จึงต้องอาศัยการปรับตัวระยะหนึ่ง

8. ทันตแพทย์จะนัดเพื่อปรับเครื่องมือจัดฟัน ให้ฟันค่อยๆเคลื่อนที่จากจุดที่ต้องการ ส่วนใหญ่ 4-5 สัปดาห์หรือเดือนละ 1 ครั้ง

10.ทันตแพทย์จะทำการขูดหินปูน และเคลือบฟลูออไรด์ทุกๆ 6 เดือน

11. เมื่อจัดฟันเสร็จแล้ว ทันตแพทย์จะเอาเครื่องมือออก พร้อมขัดฟันให้

12. จัดทำ รีเทนเนอร์ เพื่อคงสภาพฟันที่จัดเสร็จแล้วเอาไว้ ไม่ให้ฟันเคลื่อนที่กลับที่เดิม


  • ขั้นตอนก่อนจัดฟัน 1. ทันตแพทย์จัดฟันจะตรวจลักษณะใบหน้า การสบฟัน 2. ทันตแพทย์จะพิมพ์แบบฟัน เพื่อบันทึกรายละเอียด และตรวจ สภาพการสบฟัน นอกจากนี้ จะมีการเอ็กซเรย์ฟันเพื่อดูโครง ส...

  • ระยะเวลาของการจัดฟันจะแตกต่างกันไป ซึ้งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ หลายๆอย่าง เช่น ลักษณะความรุนแรงของปัญหาการสบของฟัน การเจริญเติบโตของขากรรไกรของผู้ป่วย ชนิดของเครื่องมือจัดฟันที่ใช้ แ...

  • การถอนฟันกับการจัดฟัน การจัดฟันไม่จำเป็นต้องถอนฟันในทุกกรณี ขึ้นอยู่กับปัญหาที่มีในผู้ป่วยแต่ละราย เช่น มีฟันซ้อนเกมากน้อยเพียงใดฟันยื่นมากน้อยแค่ไหน มีเนื้อที่ในขากรรไกรเพียงพอ ส...

  • จัดฟัน : ฟันเคลื่อนได้อย่างไร เมื่อมีแรงกดที่ฟัน กระดูกบริเวณรากฟันด้านที่ถูกกดจะเกิดการละลายตัว ทำให้ฟันเคลื่อนที่ไปในทิศทางนั้น ส่วนกระดูกด้านตรงข้ามจะเกิดการสร้าง เสริมกระดูกให...

  • อาการเจ็บจากการจัดฟัน อาการเจ็บฟันหลังจากปรับเครื่องมือจัดฟันใหม่ ๆ เกิดจากการที่หลอดเลือด ถูกกด จากแรงที่ดันฟันซึ่งเป็นการเริ่มต้นของขบวนการทางชีวภาพที่ทำให้ฟันเคลื่อนไปได้ อาการ...

  • ความสำเร็จของการจัดฟัน การจัดฟัน เป็นการรักษาทางทันตกรรมที่ต่อเนื่องใช้เวลาในการรักษาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-5 ปี ผู้ที่ต้องการจัดฟันจึงควรมั่นใจว่าจะสามารถอดทนและให้ความร่วมมือได้ตลอดกา...

  • จัดฟันกับฟันคุด ฟันคุดคืออะไร ฟันคุด (Tooth Impaction) /ฟันฝัง (Embedded tooth) คือ ฟันที่ไม่สามารถขึ้นมาในช่องปากได้ตามปกติ เนื่องจากไม่มีที่ พอหรือมีสิ่งที่ขัดขวางการขึ้นของฟ...

  • จัดฟันต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายในการจัดฟัน มีดังนี้ 1. ค่าพิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลองฟัน 2. ค่าเอ็กซเรย์ฟัน กะโหลกศีรษะและใบหน้า 3. ค่าใช้จ่ายในการเตรียมช่องปากก่อนการรั...

  • การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน นั้น การถ่ายภาพเอ็กซเรย์เพื่อการจัดฟันมีความสำคัญมาก เพราะ 1. ใช้ในการวางแผนการรักษา 2.ใช้ในการอ้างอิงข้อมูลว่าเริ่มต้น การรักษาเป็นอย่างไรระหว่า...

  • พิมพ์ปากจัดฟันเมื่อทันตแพทย์ซักประวัติ ตรวจฟัน การเรียงตัวของฟันแล้ว ขั้นตอนการพิมพ์ปากจัดฟัน เป็นขั้นตอนที่สำคัญและไม่น่ากลัวทันตแพทย์จะเลือกถาดพิมพ์ปากขนาดที่เหมาะสม แล้วใช้วัสดุ...
Visitors: 110,744