จัดฟัน ดัดฟัน คืออะไร เพื่ออะไร

การจัดฟัน  ดัดฟัน  เป็น วิธีการแก้ปัญหาฟันเรียงตัวที่ไม่สวยงาม

เช่น ฟันซ้อนเก ฟันยื่น ฟันเหยิน ฟันห่าง และ/หรือมีการสบฟันผิด

ปกติ  เช่น ฟันล่างคร่อมฟันบน ฟันสบเปิด ฟันสบลึกโดยการใช้

เครื่องมือจัดฟันเพื่อเคลื่อนฟันไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้ มีี

ลักษณะการสบฟันที่ถูกต้อง สามารถเคี้ยวอาหารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  รวม ทั้งลดอัตราเสี่ยงในการเกิดฟันผุ หรือโรค

เหงือก ที่มีสาเหตุมาจาก การทำความสะอาดเหงือกและฟันได้

อย่างไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะในบริเวณ ที่มีฟันเรียงตัวของฟันที่ผิด

ปกติ และที่สำคัญสำหรับคนที่มีฟันห่างก็จะ ช่วยให้สามารถพูดออก

เสียงได้อย่างถูกต้องชัดเจน และนอกจากนี้ การมีฟันที่เรียง

ตัวอย่างถูกต้องสวยงาม ยังช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพ และเพิ่มความ

มั่นใจในการเข้าสังคมอีกด้วย


การจัดฟันสามารถทำได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ ประมาณ 10-14 ปี เพราะร่างกายกำลัง

เจริญเติบโต ฟันจะเคลื่อนที่ได้ง่าย  แต่ในกรณีที่พบปัญหาการขึ้นของฟันที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของกระดูกขา

กรรไกรและใบหน้า อาจต้องเริ่มรักษาในระยะฟันผสม

Visitors: 110,745