รีเทนเนอร์สำคัญไฉน


รีเทนเนอร์ (retainer) คือ เครื่องมือคงสภาพฟันภายหลังการจัดฟัน

เมื่อการรักษาโดยการใส่เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นสิ้นสุดลง

ทันตแพทย์จัดฟันจะถอดเครื่องมือออกและทำความสะอาดฟัน 

พิมพ์ปากเพื่อทำรีเทนเนอร์ 

วัตถุประสงค์ของการใส่รีเทนเนอร์

เพื่อคงสภาพฟันภายหลังการรักษาให้สวยงาม   ทั้งนี้เนื่องจากภายหลังการถอดเครื่องมือฟันจะยังโยกอยู่เล็กน้อย ทำให้ฟันมีการเคลื่อน

กลับสู่สภาพเดิมได้ง่าย  ต้องมีระยะเวลาคงสภาพฟัน เพื่อให้ฟันและเนื่อเยื่อปริทันต์ปรับตัวในตำแหน่งใหม่ ซึ่งผู้ป่วยควรใส่ใจที่จะใส่

รีเทนเนอร์อย่างเคร่งครัด  เพราะอาจเป็นสาเหตุให้การรักษาไม่ประสบความสำเร็จ


คำแนะนำในการใส่รีเทนเนอร์

1.ในช่วง 6-12 เดือนแรกหลังการจัดฟัน ควรใส่รีเทนเนอร์ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นเวลาทานข้าวและแปรงฟัน 

2.เมื่อถอดเครื่องมือออก ควรใส่ไว้ในกล่องสำหรับเก็บรีเทนเนอร์  ไม่ใส่ไว้ในกระเป๋่ากางเกงหรือกระดาษทิชชู ซึ่งอาจทำให้แตกหัก

   หรือสูญหายได้ง่าย

3.ก่อนที่จะใส่รีเทนเนอร์กลับเข้าในปาก ควรบ้วนปากหรือแปรงฟันให้สะอาดก่อน

4.ควรทำความสะอาดรีเทนเนอร์ด้วย  โดยทำความสะอาดด้านในและด้านนอกของรีเทนเนอร์ โดยการใช้แปรงสีฟันและยาสีฟัน

ขัดเบาๆ เพื่อขจัดคราบน้ำลายที่ทำให้เกิดหินปูนเกาะที่รีเทนเนอร์

5.อาจใช้เม็ดฟู่ที่ทำความสะอาดฟันปลอม แช่รีเทนเนอร์ เพื่อช่วยในการทำความสะอาด

6.เมื่อใส่เครื่องมือไประยะหนึ่ง ผู้ป่วยควรกลับมาพบทันตแพทย์เพอ่ทำการปรับเครื่องมือในบางตำแหน่ง 

 โดยปกติแล้วควรกลับมาทุก 4-6 เดือน

Visitors: 110,743