การเพิ่มหลักยึดทางจัดฟันเพื่อการดึงฟัน

ปัจจุบันนี้ มีการใช้รากเทียม (Mini-Implants) เพื่อเป็นหลักยึดชั่วคราว

ในการดึงฟัน

 ตัวอย่างการเพิ่มหลักยึด เช่น

-  ในรายที่ฟันซ้อนเกอย่างมาก ช่องว่างที่ได้จากการถอนฟันกรามน้อย

    เพื่อลดการซ้อนเกอาจไม่เพียงพอ

-  ในรายที่ฟันยืนมาก

-  ในรายทีีี่ยิ้มเห็นเหงือก

-  ในรายที่ต้องการแก้ไขฟันเฉพาะตำแหน่ง


ขั้นตอนการรักษา

การจัดฟันโดยการเพิ่มหลักยึด มีวิธีการรักษาโดยทั่วไปเหมือนกับการจัดฟันแบบปกติ  เพียงแต่มีขั้นตอนการปักรากเทียมเพื่อเพิ่ม

หลักยึด  ซึ่งรากเทียมที่ใช้มีขนาดเล็ก วิิธีการทำทันตแพทย์จะใช้ยาชาเฉพาะที่แล้วค่อยๆไขรากเทียมนั้นเข้าสู่กระดูก 

จากนั้นก็ใช้รากเทียมเพื่อช่วยเป็นหลักยึดในการดึงฟัน เมื่อสิ้นสุดการรักษาก็จะถอดออก


Visitors: 113,723