ฟันล่างคร่อมฟันบน

จัดฟัน: ฟันล่างคร่อมฟันบน

สาเหตุ

1. พันธุกรรม

2. แนวแกนฟันผิดปกติ

3. การสบกระทกบริเวณฟันเขี้ยวน้ำนมทำให้ขากรรไกรล่างมีตำแหน่ง

เบี่ยงเบนไปจากปกติ

4. การสูญเสียฟันหน้าบนน้ำนมไปก่อนกำหนดทำให้กระดูกบริเวณนั้้น

เจริญเติบโตน้อย

5. การเจริญเติบโตหรือตำแหน่งของขากรรไกรบน-ล่าง

ไม่สัมพันธ์กัน เช่น กระดูกขากรรไกรบนเจริญน้อยกว่าปกติแต่

กระดูกขากรรไกรล่างเจริญมากกว่าปกติ เป็นต้น

 


การรักษา

              ฟันล่างครอบฟันบนที่มีสาเหตุจากตำแหนงฟันผิดปกติ  ควรได้รับการแก้ไขทันทีที่ตรวจพบความผิดปกติ  

เพื่อปรับแนวแกนฟันให้ถูกต้อง เพราะอาจมีผลต่อการเจริญของกระดูกขากรรไกรได้

              ฟันล่่างคร่อมฟันบนที่เกิดจากขากรรไกรมีตำแหน่งและ/หรือขาดที่ผิดปกติ  อาจแก้ไขโดยการใช้เครื่องมือที่มีผลต่อโดยตรง

ต่อขากรรไกรในวัยเด็ก  เช่น ควบคุมการเจริญเติบโตของกระดุกขากรรไกรล่างและ/หรือกระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดุกขากรรไกรบน

หรือแก้ไขโดยการการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดในวัยผู้ใหญ่


  • จัดฟัน : ฟันห่าง สาเหตุ 1. พันธุกรรม เช่น การมีฟันซี่เล็ก แต่มีขนาดของขากรรไกรใหญ่ ทำให้ ขนาดของฟันและขากรรไกร ไม่ได้สัดส่วนกัน 2. การกลืนที่ผิดปกติ โดยปกติแล้วในขณะที่กลืนปลายลิ...

  • จัดฟัน : ฟันยื่น สาเหตุ 1. พันธุกรรม 2. นิสัยดูดนิ้ว ตามปกติแล้วการที่เด็กมีนิสัยดูดนิ้วจะหายไปได้เอง แต่ถ้า ยังคงมีนิสัยนี้จนถึงช่วงฟันแท้ก็จะทำให้ฟันหน้ายื่นได้ 3. ขากรรไกรบนยื่...

  • จัดฟัน: ฟันซ้อนเก สาเหตุ 1. พันธุกรรม ทำให้ขนาดของฟันและขากรรไกรไม่สัมพันธ์กัน เช่น ฟันซีใหญ่หรือปกติ แต่ ขากรรไกรเล็ก เป็นต้น 2. การสูญเสียฟันน้ำนมก่อนกำหนด เนื่องจากฟันน้ำนมเป็นส...

  • จัดฟัน: ฟันสบลึก สาเหตุ 1. พันธุกรรม 2. ฟันหน้าบางซี่หายไปแต่กำเนิด มักพบบ่อยๆว่าฟันหน้าล่างบางซี่หายไป 3. การเจริญเติบโตของขากรรไกรผิดปกติ เช่น มีการเจริญเติบโตของกระดุกขากรรไกร...

  • จัดฟัน : ฟันสบเปิด สาเหตุ 1. การมีนิสัยผิดปกติ ได้แก่ การดููดนิ้ว การกลืนผิดปกติ การหายใจทางปาก 2. พันธุกรรม ที่ทำให้มีโครงสร้างใบหน้าแบบเปิด (มักสังเกตเห็นว่าจะหน้ายาว) 3. การเจ...

  • จัดฟัน : นิสัยที่ทำให้เกิดการสบฟันผิดปกติ นิสัยที่ทำให้เกิดการสบฟันผิดปกติ ได้แก่ 1. หายใจทางปาก ทำให้ฟันบนล่างไม่กัดกัน เหงือกอักเสบ โครงสร้างกระดูกมีการพัฒนาผิดปกติได้ ทำให้มีการ...
Visitors: 110,743