ฟันซ้อนเก

จัดฟัน: ฟันซ้อนเก

 สาเหตุ

1. พันธุกรรม  ทำให้ขนาดของฟันและขากรรไกรไม่สัมพันธ์กัน เช่น

ฟันซีใหญ่หรือปกติ แต่ ขากรรไกรเล็ก  เป็นต้น

2. การสูญเสียฟันน้ำนมก่อนกำหนด   เนื่องจากฟันน้ำนมเป็นส่วนที่จะ

กันที่ให้ฟันแท้ขึ้นมา การถอนฟันน้ำนมก่อนกำหนดจะทำให้

กระดูกขากรรไกรบริเวณนั้นแคบลง หรือ ฟันล้มเข้าหาช่องว่าง  ทำให้ฟันแท้

ไม่มีที่ขึ้น  ก็เกิดฟันซ้อนเกได้

 


การรักษา

คนไข้ควรพบทันตแพทย์ เมื่อฟันหน้าถาวรขึ้นเรียบร้อยแล้วเพื่อวินิจฉัยความรุนแรงของฟันซ้อนเก   การปรึกษาแต่เนิ่นๆอาจหลีกเลี่ยง

การถอนฟันได้ โดยอาศัยการเจริญเติบโตของขากรรไกร  ทำให้เกิดเนื้อที่ที่จะจัดเรียงฟันให้เรีบยได้  แต่ถ้าไม่ได้ก็อาจต้องถอนฟันแท้

บางซี่เช่น  ถอนฟันกรามน้อยบน 2 ซี่     ถอนฟันกรามน้อยบน/ล่าง 4 ซี่เป็นต้น  

ทั้งนี้ จะแตกต่างตามลักษณะกระดูกขากรรไกรและใบหน้า


  • จัดฟัน : ฟันห่าง สาเหตุ 1. พันธุกรรม เช่น การมีฟันซี่เล็ก แต่มีขนาดของขากรรไกรใหญ่ ทำให้ ขนาดของฟันและขากรรไกร ไม่ได้สัดส่วนกัน 2. การกลืนที่ผิดปกติ โดยปกติแล้วในขณะที่กลืนปลายลิ...

  • จัดฟัน : ฟันยื่น สาเหตุ 1. พันธุกรรม 2. นิสัยดูดนิ้ว ตามปกติแล้วการที่เด็กมีนิสัยดูดนิ้วจะหายไปได้เอง แต่ถ้า ยังคงมีนิสัยนี้จนถึงช่วงฟันแท้ก็จะทำให้ฟันหน้ายื่นได้ 3. ขากรรไกรบนยื่...

  • จัดฟัน: ฟันสบลึก สาเหตุ 1. พันธุกรรม 2. ฟันหน้าบางซี่หายไปแต่กำเนิด มักพบบ่อยๆว่าฟันหน้าล่างบางซี่หายไป 3. การเจริญเติบโตของขากรรไกรผิดปกติ เช่น มีการเจริญเติบโตของกระดุกขากรรไกร...

  • จัดฟัน : ฟันสบเปิด สาเหตุ 1. การมีนิสัยผิดปกติ ได้แก่ การดููดนิ้ว การกลืนผิดปกติ การหายใจทางปาก 2. พันธุกรรม ที่ทำให้มีโครงสร้างใบหน้าแบบเปิด (มักสังเกตเห็นว่าจะหน้ายาว) 3. การเจ...

  • จัดฟัน: ฟันล่างคร่อมฟันบน สาเหตุ 1. พันธุกรรม 2. แนวแกนฟันผิดปกติ 3. การสบกระทกบริเวณฟันเขี้ยวน้ำนมทำให้ขากรรไกรล่างมีตำแหน่งเบี่ยงเบนไปจากปกติ 4. การสูญเสียฟันหน้าบนน้ำนมไปก่อนกำห...

  • จัดฟัน : นิสัยที่ทำให้เกิดการสบฟันผิดปกติ นิสัยที่ทำให้เกิดการสบฟันผิดปกติ ได้แก่ 1. หายใจทางปาก ทำให้ฟันบนล่างไม่กัดกัน เหงือกอักเสบ โครงสร้างกระดูกมีการพัฒนาผิดปกติได้ ทำให้มีการ...
Visitors: 113,724