การถอนฟันเพื่อการจัดฟัน

การถอนฟันกับการจัดฟัน

การจัดฟันไม่จำเป็นต้องถอนฟันในทุกกรณี

ขึ้นอยู่กับปัญหาที่มีในผู้ป่วยแต่ละราย  เช่น มีฟันซ้อนเกมากน้อยเพียงใด

ฟันยื่นมากน้อยแค่ไหน มีเนื้อที่ในขากรรไกรเพียงพอ

สำหรับการจัดเรียงฟันให้เป็นระเบียบได้หรือไม่ หากมีฟันซ้อนเกมาก

ประกอบกับขากรรไกรมีเนื้อที่ไม่พอก็ต้องถอนฟันออก  นอกจากนั้นยังต้อง

พิจารณาโครงสร้างใบหน้าร่วมด้วยซึ่งโดยทั่วไปการถอนฟันเพื่อการจัดฟัน

จะพิจารณาถอนฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่งด้านละ 1 ซี่ (  เช่น ในบางคนอาจ

ถอนฟันกรามน้อยบน 2 ซี่ และ/หรือฟันกรามน้อยล่าง 2 ซี่)  เนื่องจากเป็น

ฟันที่อยู่กึ่งกลางความโค้งของขากรรไกร ซึ่งจะอยู่ไม่ไกลจากการซ้อนเก

หรือการยื่นของฟันด้านหน้าและฟันด้านหลัง ทำให้สามารถเคลื่อนฟันเข้ามาปิดช่องว่างได้ดีกว่าการถอนฟันซี่อื่นๆ  และช่องว่างที่เกิด

จากการถอนฟันใกล้กับบริเวณที่ต้องการแก้ไข อีกทั้งฟันกรามน้อยซี่ที่สองก็สามารถทำหน้าที่แทนฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่งได้  แต่บางครั้ง

อาจพิจารณาถอนฟันซี่อื่นได้เช่น  กรณีมีฟันที่มีรอยอุดใหญ่  ฟันมีรูปร่างผิดปกติ  ฟันที่เคยรักษารากฟัน เป็นต้น


  • ขั้นตอนก่อนจัดฟัน 1. ทันตแพทย์จัดฟันจะตรวจลักษณะใบหน้า การสบฟัน 2. ทันตแพทย์จะพิมพ์แบบฟัน เพื่อบันทึกรายละเอียด และตรวจ สภาพการสบฟัน นอกจากนี้ จะมีการเอ็กซเรย์ฟันเพื่อดูโครง ส...

  • ระยะเวลาของการจัดฟันจะแตกต่างกันไป ซึ้งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ หลายๆอย่าง เช่น ลักษณะความรุนแรงของปัญหาการสบของฟัน การเจริญเติบโตของขากรรไกรของผู้ป่วย ชนิดของเครื่องมือจัดฟันที่ใช้ แ...

  • การรักษาของทันตแพทย์จัดฟัน การวางแผนการรักษาของทันตแพทย์แต่ละท่านในผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีราย ละเอียดแตกต่างกันแต่โดยทั่วไปจะคล้ายกันและมีขั้นตอนดังนี้ 1. ก่อนการจัดฟันจะบันทึกข้อมูล...

  • จัดฟัน : ฟันเคลื่อนได้อย่างไร เมื่อมีแรงกดที่ฟัน กระดูกบริเวณรากฟันด้านที่ถูกกดจะเกิดการละลายตัว ทำให้ฟันเคลื่อนที่ไปในทิศทางนั้น ส่วนกระดูกด้านตรงข้ามจะเกิดการสร้าง เสริมกระดูกให...

  • อาการเจ็บจากการจัดฟัน อาการเจ็บฟันหลังจากปรับเครื่องมือจัดฟันใหม่ ๆ เกิดจากการที่หลอดเลือด ถูกกด จากแรงที่ดันฟันซึ่งเป็นการเริ่มต้นของขบวนการทางชีวภาพที่ทำให้ฟันเคลื่อนไปได้ อาการ...

  • ความสำเร็จของการจัดฟัน การจัดฟัน เป็นการรักษาทางทันตกรรมที่ต่อเนื่องใช้เวลาในการรักษาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-5 ปี ผู้ที่ต้องการจัดฟันจึงควรมั่นใจว่าจะสามารถอดทนและให้ความร่วมมือได้ตลอดกา...

  • จัดฟันกับฟันคุด ฟันคุดคืออะไร ฟันคุด (Tooth Impaction) /ฟันฝัง (Embedded tooth) คือ ฟันที่ไม่สามารถขึ้นมาในช่องปากได้ตามปกติ เนื่องจากไม่มีที่ พอหรือมีสิ่งที่ขัดขวางการขึ้นของฟ...

  • จัดฟันต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายในการจัดฟัน มีดังนี้ 1. ค่าพิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลองฟัน 2. ค่าเอ็กซเรย์ฟัน กะโหลกศีรษะและใบหน้า 3. ค่าใช้จ่ายในการเตรียมช่องปากก่อนการรั...

  • การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน นั้น การถ่ายภาพเอ็กซเรย์เพื่อการจัดฟันมีความสำคัญมาก เพราะ 1. ใช้ในการวางแผนการรักษา 2.ใช้ในการอ้างอิงข้อมูลว่าเริ่มต้น การรักษาเป็นอย่างไรระหว่า...

  • พิมพ์ปากจัดฟันเมื่อทันตแพทย์ซักประวัติ ตรวจฟัน การเรียงตัวของฟันแล้ว ขั้นตอนการพิมพ์ปากจัดฟัน เป็นขั้นตอนที่สำคัญและไม่น่ากลัวทันตแพทย์จะเลือกถาดพิมพ์ปากขนาดที่เหมาะสม แล้วใช้วัสดุ...
Visitors: 110,744