ฟันห่าง

จัดฟัน : ฟันห่าง

สาเหตุ

1. พันธุกรรม เช่น การมีฟันซี่เล็ก แต่มีขนาดของขากรรไกรใหญ่ ทำให้

   ขนาดของฟันและขากรรไกร ไม่ได้สัดส่วนกัน

2. การกลืนที่ผิดปกติ  โดยปกติแล้วในขณะที่กลืนปลายลิ้นไม่ควรถูกฟัน

   ปลายลิ้นจะต้องแตะที่เพดานปาก การกลืนที่ผิดปกติจะสังเกตได้ว่าปลาย

   ลิ้นจะดันฟันหน้า  ทำให้ฟันห่างออกได้ตามแรงดันของลิ้น

3. การถอนฟันแท้บางซี่ไปและไม่ได้ใส่ฟันทดแทน   ตามธรรมชาติแล้ว

   ฟันจะมีการเคลื่อนตัวตลอดชีวิต เมื่อมีการถอนฟันบางซี่ออกไปก็จะทำให้

   ฟันซี่ที่เหลืออยู่เคลื่อนเข้าสู่ช่องว่างที่ถอนฟันไป 

   จะสังเกตได้เช่น   ถ้าถอนฟันล่างฟันบนก็จะยื่นลงมา  

                                                                                      ถอนฟันกรามล่าง ทำให้ฟันหน้าห่าง เป็นต้น

4. การเป็นโรคปริทันต์  การเป็นโรคนี้จะทำให้มีการทำลายของกระดูกรอบๆรากฟันทำให้ตำแหน่งของฟันเปลี่ยนแปลงไป

    สังเกตได้จากฟันที่ค่อยๆยื่นยาว และห่างออกจากกัน

 

 การรักษา

การรักษาฟันห่างขึ้นอยู่กับสาเหตุ เด็กที่มีฟันห่างภายหลังฟันหน้าถาวร 4 ซี่ขึ้นเรียบร้อยแล้ว ควรไปพบทันตแพทย์  เพื่อวินิจฉัยสาเหตุ

 

: ฟันห่างที่เกิดจากกรรมพันธ์ เช่น ฟันซี่เล็กอาจแก้ไขโดยการรวบปิดช่องว่างแล้วเติมขนาดซี่ฟันให้เท่าปกติ 

  ฟันห่างที่เกิดจากฟันหายไปบางซี่ แก้ไขโดยการรวบฟันให้ชิดกันแล้วใส่ฟันปลอมในบริเวณที่ฟันหาย

: ฟันห่างที่เกิดจากการกลืนผิดปกติ ควรใส่เครื่องมือแก้นิสัยทันทีที่ตรวจพบ เพื่อบรรเทาปัญหาและทำให้การจัดฟันมีเสถียรภาพ

: ฟันห่างที่เกิดจากการสูญเสียฟันถาวร บางซี่ไป  ก็จัดฟันเพื่อรวบช่องว่าง   หรือ อาจต้องใส่ฟันปลอม

: ฟันห่างที่เกิดจากการเป็นโรคปริทันต์ ต้องรักษาโรคปริทันต์ให้หายและสามารถควบคุมโรคได้ แล้วจัดฟันให้มาสู่ตำแหน่งปกติ

 


  • จัดฟัน : ฟันยื่น สาเหตุ 1. พันธุกรรม 2. นิสัยดูดนิ้ว ตามปกติแล้วการที่เด็กมีนิสัยดูดนิ้วจะหายไปได้เอง แต่ถ้า ยังคงมีนิสัยนี้จนถึงช่วงฟันแท้ก็จะทำให้ฟันหน้ายื่นได้ 3. ขากรรไกรบนยื่...

  • จัดฟัน: ฟันซ้อนเก สาเหตุ 1. พันธุกรรม ทำให้ขนาดของฟันและขากรรไกรไม่สัมพันธ์กัน เช่น ฟันซีใหญ่หรือปกติ แต่ ขากรรไกรเล็ก เป็นต้น 2. การสูญเสียฟันน้ำนมก่อนกำหนด เนื่องจากฟันน้ำนมเป็นส...

  • จัดฟัน: ฟันสบลึก สาเหตุ 1. พันธุกรรม 2. ฟันหน้าบางซี่หายไปแต่กำเนิด มักพบบ่อยๆว่าฟันหน้าล่างบางซี่หายไป 3. การเจริญเติบโตของขากรรไกรผิดปกติ เช่น มีการเจริญเติบโตของกระดุกขากรรไกร...

  • จัดฟัน : ฟันสบเปิด สาเหตุ 1. การมีนิสัยผิดปกติ ได้แก่ การดููดนิ้ว การกลืนผิดปกติ การหายใจทางปาก 2. พันธุกรรม ที่ทำให้มีโครงสร้างใบหน้าแบบเปิด (มักสังเกตเห็นว่าจะหน้ายาว) 3. การเจ...

  • จัดฟัน: ฟันล่างคร่อมฟันบน สาเหตุ 1. พันธุกรรม 2. แนวแกนฟันผิดปกติ 3. การสบกระทกบริเวณฟันเขี้ยวน้ำนมทำให้ขากรรไกรล่างมีตำแหน่งเบี่ยงเบนไปจากปกติ 4. การสูญเสียฟันหน้าบนน้ำนมไปก่อนกำห...

  • จัดฟัน : นิสัยที่ทำให้เกิดการสบฟันผิดปกติ นิสัยที่ทำให้เกิดการสบฟันผิดปกติ ได้แก่ 1. หายใจทางปาก ทำให้ฟันบนล่างไม่กัดกัน เหงือกอักเสบ โครงสร้างกระดูกมีการพัฒนาผิดปกติได้ ทำให้มีการ...
Visitors: 110,744