ลักษณะใด ควรจัดฟัน

กับคำถามที่ว่า  ฟันอย่างนี้  ฟันเรียงตัวไม่เป็นระเบียบอย่างนี้

จำเป็นต้อง จัดฟัน หรือไม่ ????

        ผู้ที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุด คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของฟัน

เพราะจะเป็นผู้ที่รู้ปัญหาอย่างแท้จริงว่า การที่ฟันเรียงตัวไม่เป็น

ระเบียบ    มีผลอย่างไรต่อตนเอง เช่น ทำให้สุญเสียความมั่นใจ ขาดความ

สวยงาม หรือไม่มีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว

       เมื่อทราบความต้องการที่แท้จริงของตนเองแล้วจึงไปพบทันตแพทย์

เพือขอคำแนะนำ โดยแจ้งปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างตรงไปตรงมา

ไม่อ้อมค้อม  ทั้งนี้จะทำให้ทันตแพทย์สามารถกำหนดแผนการรักษาได้

ชัดเจนและผลการรักษาจะเป็นที่พอใจของคนไข้มากที่สุด

 

       อย่างไรก็ตาม พบว่าลักษณะที่มักต้องการการจัดฟันได้แก่ 

- ฟันห่าง

- ฟันยื่น

- ฟันซ้อนเก

- ฟันสบลึก

- ฟันสบเปิด

- ฟันล่างคร่อมฟันบน

- นิสัยที่ทำให้การสบฟันผิดปกติ

ลักษณะการเกิดการสบฟันผิดปกติ มักเกิดจากกรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อม


  • จัดฟัน : ฟันห่าง สาเหตุ 1. พันธุกรรม เช่น การมีฟันซี่เล็ก แต่มีขนาดของขากรรไกรใหญ่ ทำให้ ขนาดของฟันและขากรรไกร ไม่ได้สัดส่วนกัน 2. การกลืนที่ผิดปกติ โดยปกติแล้วในขณะที่กลืนปลายลิ...

  • จัดฟัน : ฟันยื่น สาเหตุ 1. พันธุกรรม 2. นิสัยดูดนิ้ว ตามปกติแล้วการที่เด็กมีนิสัยดูดนิ้วจะหายไปได้เอง แต่ถ้า ยังคงมีนิสัยนี้จนถึงช่วงฟันแท้ก็จะทำให้ฟันหน้ายื่นได้ 3. ขากรรไกรบนยื่...

  • จัดฟัน: ฟันซ้อนเก สาเหตุ 1. พันธุกรรม ทำให้ขนาดของฟันและขากรรไกรไม่สัมพันธ์กัน เช่น ฟันซีใหญ่หรือปกติ แต่ ขากรรไกรเล็ก เป็นต้น 2. การสูญเสียฟันน้ำนมก่อนกำหนด เนื่องจากฟันน้ำนมเป็นส...

  • จัดฟัน: ฟันสบลึก สาเหตุ 1. พันธุกรรม 2. ฟันหน้าบางซี่หายไปแต่กำเนิด มักพบบ่อยๆว่าฟันหน้าล่างบางซี่หายไป 3. การเจริญเติบโตของขากรรไกรผิดปกติ เช่น มีการเจริญเติบโตของกระดุกขากรรไกร...

  • จัดฟัน : ฟันสบเปิด สาเหตุ 1. การมีนิสัยผิดปกติ ได้แก่ การดููดนิ้ว การกลืนผิดปกติ การหายใจทางปาก 2. พันธุกรรม ที่ทำให้มีโครงสร้างใบหน้าแบบเปิด (มักสังเกตเห็นว่าจะหน้ายาว) 3. การเจ...

  • จัดฟัน: ฟันล่างคร่อมฟันบน สาเหตุ 1. พันธุกรรม 2. แนวแกนฟันผิดปกติ 3. การสบกระทกบริเวณฟันเขี้ยวน้ำนมทำให้ขากรรไกรล่างมีตำแหน่งเบี่ยงเบนไปจากปกติ 4. การสูญเสียฟันหน้าบนน้ำนมไปก่อนกำห...

  • จัดฟัน : นิสัยที่ทำให้เกิดการสบฟันผิดปกติ นิสัยที่ทำให้เกิดการสบฟันผิดปกติ ได้แก่ 1. หายใจทางปาก ทำให้ฟันบนล่างไม่กัดกัน เหงือกอักเสบ โครงสร้างกระดูกมีการพัฒนาผิดปกติได้ ทำให้มีการ...
Visitors: 110,743