การเอ็กซเรย์กะโหลกศีรษะและใบหน้าเพื่อการจัดฟันการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน นั้น    การถ่ายภาพ

เอ็กซเรย์เพื่อการจัดฟันมีความสำคัญมาก เพราะ

 1. ใช้ในการวางแผนการรักษา

2.ใช้ในการอ้างอิงข้อมูล ว่าเริ่มต้น การรักษาเป็นอย่างไร

 ระหว่างรักษาเป็นอย่างไร เพราะการจัดฟัน ฟันของเรา

จะ เคลื่อนที่ตลอด เราต้องมีข้อมูลตั้งต้นไว้พิจารณาการ
 
                                                                   เปลี่ยนแปลง
               
                                                                  3. ใช้ประเมินผลการรักษา

ภาพเอ็กซเรย์ที่ใช้สำหรับวางแผนรักษาจัดฟัน ต้องมีอย่างน้อย 2 ฟิล์ม ได้แก่

 1.Lateral Cephalometrics เป็นภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้าง
 
จากภาพนี้ ข้อมูลที่ได้ เราจะเห็น ลักษณะกะโหลกศีรษะ ฐานกะโหลกศีรษะ ลักษณะกระดูกขากรรไกรบนและ

ล่าง ลักษณะการเอียงของฟันบนและล่าง ลักษณะของเนื้อเยื่ออ่อน เช่น มุมของริมฝีปาก ซึ่งจากลักษณะต่างๆ

จะนำมาดูความสัมพันธ์กัน เช่น ดูว่ากระดูกขากรรไกรบน/ล่าง สัมพันธ์กันอย่างไร   ฟันบน/ล่าง ทำมุมกันอย่างไร

แนวแกนฟันบนที่สัมพันธ์กับกระดูกขากรรไกรบน เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จะนำมาดูร่วมกับที่หมอตรวจในคลินิก

            2. Panoramic เป็นภาพถ่าย พาโนรามาของกระดูกขากรรไกรบนและล่าง จากภาพนี้ข้อมูลที่ได้ เช่น ลักษณะ

กระดูกขากรรไกรบน/ล่าง ความยาวรากฟัน ลักษณะกระดูกหุ้มรากฟัน เนื่องจากการจัดฟันต้องเคลื่อนฟันอยู่ในกระดูก

 ส่วนนี้จึงสำคัญมาก นอกจากนี้ก็ใช้ดู ฟันคุด ฟันเกิน บางคนอาจมีฟันเกินคุดอยู่ในกระดูก ซึ่งอาจขัดขวางการเคลื่อนฟัน

ได้ เหล่านี้เป็นต้น
  

             นอกจากนี้อาจมีการถ่ายภาพเอ็กซเรย์เพิ่มเติม เช่น ภาพกะโหลกศีรษะด้านหน้า-หลัง   

 ภาพถ่ายกระดูกข้อมือเพื่อประเมินอายุการเจริญเติบโด

  • ขั้นตอนก่อนจัดฟัน 1. ทันตแพทย์จัดฟันจะตรวจลักษณะใบหน้า การสบฟัน 2. ทันตแพทย์จะพิมพ์แบบฟัน เพื่อบันทึกรายละเอียด และตรวจ สภาพการสบฟัน นอกจากนี้ จะมีการเอ็กซเรย์ฟันเพื่อดูโครง ส...

  • ระยะเวลาของการจัดฟันจะแตกต่างกันไป ซึ้งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ หลายๆอย่าง เช่น ลักษณะความรุนแรงของปัญหาการสบของฟัน การเจริญเติบโตของขากรรไกรของผู้ป่วย ชนิดของเครื่องมือจัดฟันที่ใช้ แ...

  • การรักษาของทันตแพทย์จัดฟัน การวางแผนการรักษาของทันตแพทย์แต่ละท่านในผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีราย ละเอียดแตกต่างกันแต่โดยทั่วไปจะคล้ายกันและมีขั้นตอนดังนี้ 1. ก่อนการจัดฟันจะบันทึกข้อมูล...

  • การถอนฟันกับการจัดฟัน การจัดฟันไม่จำเป็นต้องถอนฟันในทุกกรณี ขึ้นอยู่กับปัญหาที่มีในผู้ป่วยแต่ละราย เช่น มีฟันซ้อนเกมากน้อยเพียงใดฟันยื่นมากน้อยแค่ไหน มีเนื้อที่ในขากรรไกรเพียงพอ ส...

  • จัดฟัน : ฟันเคลื่อนได้อย่างไร เมื่อมีแรงกดที่ฟัน กระดูกบริเวณรากฟันด้านที่ถูกกดจะเกิดการละลายตัว ทำให้ฟันเคลื่อนที่ไปในทิศทางนั้น ส่วนกระดูกด้านตรงข้ามจะเกิดการสร้าง เสริมกระดูกให...

  • อาการเจ็บจากการจัดฟัน อาการเจ็บฟันหลังจากปรับเครื่องมือจัดฟันใหม่ ๆ เกิดจากการที่หลอดเลือด ถูกกด จากแรงที่ดันฟันซึ่งเป็นการเริ่มต้นของขบวนการทางชีวภาพที่ทำให้ฟันเคลื่อนไปได้ อาการ...

  • ความสำเร็จของการจัดฟัน การจัดฟัน เป็นการรักษาทางทันตกรรมที่ต่อเนื่องใช้เวลาในการรักษาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-5 ปี ผู้ที่ต้องการจัดฟันจึงควรมั่นใจว่าจะสามารถอดทนและให้ความร่วมมือได้ตลอดกา...

  • จัดฟันกับฟันคุด ฟันคุดคืออะไร ฟันคุด (Tooth Impaction) /ฟันฝัง (Embedded tooth) คือ ฟันที่ไม่สามารถขึ้นมาในช่องปากได้ตามปกติ เนื่องจากไม่มีที่ พอหรือมีสิ่งที่ขัดขวางการขึ้นของฟ...

  • จัดฟันต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายในการจัดฟัน มีดังนี้ 1. ค่าพิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลองฟัน 2. ค่าเอ็กซเรย์ฟัน กะโหลกศีรษะและใบหน้า 3. ค่าใช้จ่ายในการเตรียมช่องปากก่อนการรั...

  • พิมพ์ปากจัดฟันเมื่อทันตแพทย์ซักประวัติ ตรวจฟัน การเรียงตัวของฟันแล้ว ขั้นตอนการพิมพ์ปากจัดฟัน เป็นขั้นตอนที่สำคัญและไม่น่ากลัวทันตแพทย์จะเลือกถาดพิมพ์ปากขนาดที่เหมาะสม แล้วใช้วัสดุ...
Visitors: 110,745